มิถุนายน 13, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

Mother and child. Wooden figure on brown paper background. Pregnancy, abortion or adoption concept.

การทำแท้งในประเทศไทย

คิดว่าการทำแท้ง เป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือไม่? และคนที่ไปทำแท้ง เป็นคนใจร้ายรึเปล่า? การต่อสู้เรื่องการทำแท้ง ในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนมาหลายสิบปีแล้ว โดยฝ่ายที่อยากให้มีการปรับปรุงกฎหมา ยเรื่องการทำแท้ง ก็จะให้เหตุผลในเรื่องของความจำเป็น และสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย กับการแก้กฎหมาย ก็มักอ้างเรื่องของศีลธรรม
การทำแท้งในประเทศไทย

การทำแท้งในประเทศไทย

การทำแท้งในประเทศไทย คิดว่าการทำแท้ง เป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือไม่? และคนที่ไปทำแท้ง เป็นคนใจร้ายรึเปล่า? การต่อสู้เรื่องการทำแท้ง ในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนมาหลายสิบปีแล้ว โดยฝ่ายที่อยากให้มีการปรับปรุงกฎหมา ยเรื่องการทำแท้ง ก็จะให้เหตุผลในเรื่องของความจำเป็น และสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย กับการแก้กฎหมาย ก็มักอ้างเรื่องของศีลธรรม

หากดูในตัวกฎหมาย จริงๆ แล้ว ประเทศไทย ก็ไม่ได้ห้ามให้มีการทำแท้งเลย กลับกันได้มีการอนุญาต ให้ทำแท้งได้ในบางกรณี แต่แล้วทำไม ถึงได้มีกระแสที่ออกมาเรียกร้อง ให้มีการแก้ไขกฎหมายกันนะ SA Casino เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่า กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ ในไทยเป็นอย่างไร? และทำไมถึงต้องมีการแก้ไข?

สถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย

ก่อนจะไปเข้าเรื่องกฎหมาย เราอยากให้ทุกคน ทำความเข้าใจสถานการณ์ การทำแท้งในประเทศไทยก่อน ข้อมูลการทำแท้ง จากกรมอนามัยที่ได้ทำการสำรวจโรงพยาบาล ทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุขใน 24 จังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

แต่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วย แท้งเองตามธรรมชาติ (spontaneous abortion) มากกว่าผู้ป่วยทำแท้ง (artificial abortion Sexyslot ) และส่วนของสาเหตุในการทำแท้ง ผู้ที่ตัดสินใจทำแท้ง ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว มีจำนวนมากกว่า ผู้ที่ตัดสินใจทำแท้ง ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

เมื่อเจาะลงไปในกลุ่มผู้ป่วย ที่ตัดสินใจทำแท้ง ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว พบว่า คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รองลงมา คือ เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ตามลำดับ ในขณะที่รายงานการเฝ้าระวัง การแท้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 จากกรมอนามัยเช่นกัน ได้ทำการสำรวจผู้ป่วยแท้ง 2,564 ราย  พบว่า 51.4% เป็นผู้ที่แท้งเองตามธรรมชาติ และ 48.6% เป็นผู้ที่ตัดสินใจทำแท้ง

การทำแท้งในประเทศไทย

คนพูดถึงอะไรในกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง?

ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ระบุให้การทำให้แท้งลูก เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตและร่างกาย และมีการกำหนด 5 มาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ได้แก่มาตรา 301 – 305
แต่มาตราสำคัญที่คนพูดถึงมี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 301 และมาตรา 305 มาตรา 301 ระบุว่า หญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่น ทําให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ส่วนมาตรา 305 ระบุว่า ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระทําของนายแพทย์ และ (1) จําเป็นต้องกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผู้กระทําไม่มีความผิด กฎหมายมาตราดังกล่าว มีการบังคับใช้มานานกว่า 60 ปีแล้ว และที่ผ่านมาก็มีการต่อสู้ เพื่อเรียกร้องให้การแก้ไข ซึ่งตอนนี้ได้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว

เลือกปฏิบัติ – ไม่ครอบคลุม เหตุผลที่ต้องแก้กฎหมายทำแท้งไทย

พูดคุยกับ อ.กฤตยา อาชวนิจกุล จากสถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้ที่ผลักดัน ให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสำหรับการแก้ไขมาตรา 301 อาจารย์กล่าวว่า ตัวกฎหมายมองผู้กระทำความผิดเป็นผู้หญิง ในขณะที่มาตราอื่นๆ ผู้กระทำความผิด จะใช้คำว่าบุคคลรวมทั้งหญิงและชาย แต่ว่ามาตรานี้ ใช้คำว่าผู้หญิงคำเดียว ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ

อ.กฤตยา เห็นว่ามาตรานี้มีความแปลก และเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อ (victimless crime) บาคาร่า ออนไลน์ เพราะการทำแท้งผู้หญิงกระทำต่อตัวเอง ไม่มีกฎหมายเอาผิดคนตัดแขนขาตัวเอง หรือเอาไตตัวเองไปขาย ทำไมกฎหมายถึงเอาผิดเมื่อผู้หญิงทำกับเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง

ส่วนการแก้ไขมาตรา 305 อ.กฤตยา เผยว่า มี 3 ประเด็น ได้แก่

  • ประเด็นที่หนึ่ง คือ คำว่าสุขภาพในอดีตถูกตีความไว้คับแคบ เฉพาะสุขภาพกายเท่านั้น แต่เมื่อมีการออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้คำว่าสุขภาพครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่นักกฎหมายบางคนคัดค้านว่า ข้อบังคับจากแพทยสภาเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าประมวลกฎหมายอาญา เอามาบังคับใช้กับมาตรา 305 (1) ของประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้
  • ประเด็นที่สอง คือ ถ้าตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทำแท้งตัวอ่อนในครรภ์ที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีกะโหลกศรีษะ ยังถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายใดถือว่าให้ทำได้ จึงต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมถึงตัวอ่อนในครรภ์ที่มีปัญหา ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สามารถยุติการตั้งครรภ์แบบนั้นได้แล้ว
  • และประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องของการคุมกำเนิดผิดพลาด ทำหมันไปแล้วก็ยังตั้งครรภ์อยู่ ซึ่งไม่มีการคุมกำเนิดแบบใดที่สามารถป้องกันได้ 100% ต่อให้ทำหมันแล้ว ก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ แม้จะต่ำก็ตาม

อ่านเรื่องอื่น : บุรีรัมย์ ฉลองวันกัญชาโลก ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย